مواد منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده

معرفی و شرح مختصری از مواد منتخب و پرکاربرد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده

ماده۱و۲:اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

ماده۴۴: تعیین حق تمبر هر برگ چک ۲۰۰ ریال

ماده۴۵: تعیین نیم درهزار حق تمبر سفته و برات

ماده۴۶: تعیین حق تمبر بارنامه ،هوایی، دریایی، زمینی،

ماده ۴۸: تعیین حق تمبرسهام وسهم الشرکه(به قرار نیم درهزار)ارزش اسمی وپرداخت آن ظرف۲ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها

ماده ۵۰: اجازه انتشار سفته و بارنامه به سازمان امور مالیاتی و دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال برروی سفته و برات و بارنامه

ماده ۵۲ و ۵۳ : تعیین درآمدمشمول مالیات املاکی  که به اجاره واگذار می شوند اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر۲۵% استهلاک اجاره و هزینه ها

تبصره ۹ ماده ۵۳: تکلیف کسروپرداخت مالیات اجاره از اجاره پرداختی توسط سازمانها و موسسات و اشخاص حقوقی حداکثر تا پایان ماه بعد از پرداخت یا تخصیص اجاره در دفاتر ،‎‎به سازمان امورمالیاتی

ماده ۵۴ و ۵۴ مکرر: مبنای تعیین درآمد اجاره (اجاره نامه ) و دفاتر اشخاص حقوقی وتصویت اخذ مالیات از خانه های خالی از سال دوم خالی ماندن

ماده ۵۷: تعیین تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای موجرین حداکثر تا ۳۱ تیرماه سال بعد.

ماده ۵۹: مالیات نقل و انتقال املاک غیرمنقول (زمین،آپارتمان، ساختمان) به میزان ۵% ارزش معاملاتی و ۲% وجوه دریافتی انتقال حق واگذاری (سرقفلی)

 ماده۷۷:مالیات نقل و انتقالات ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از سه سال از تاریخ صدورگواهی پایان کارآنها نگذشته باشد.

ماده۸۰: تعیین تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالکین املاک تا۳۰ روز پس از انجام معامله و یا تا آخرتیرماه سال بعد.

ماده۸۱: تعیین معافیت مالیات بر درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری،

ماده ۸۵،۸۴،۸۳،۸۲:(مالیات بردرآمد حقوق)مالیات بر درآمد حقوق و معافیت سالیانه حقوق و مزایا

ماده ۸۶.تکلیف کسر و پرداخت مالیات حقوق همراه با تسلیم فهرستی از دریافت کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی حداکثر تا پایان ماه بعد از پرداخت و تخصیص

تبصره ۱ ماده ۸۶ : تکلیف کسر۱۰% مالیات از حق الزحمه پرداختی به اشخاص حقیقی که در جای دیگری مشغول هستند و یا درآمد دارند و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان ماه بعد از پرداخت و یا تخصیص

ماده ۹۱: تعیین حقوق و مزایای معاف از مالیات (حتما مطالعه

ماده ۹۲: بخشودگی ۵۰%مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

ماده  ۹۴: تعیین نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل گروه اول ، دوم ، سوم )

ماده ۹۵: تعیین تکلیف نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری مربوط به فعالیت موسسه طبق استاندارد های حسابداری به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات طبق آیین نامه اجرایی مصوب

ماده ۹۷قدیم : موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس  و ابلاغ کتبی در خواستدفاترو اسناد و مدارک حسابداری و هیئت ۳ نفره حسابرسان منتخب سازمان امور مالیاتی کشور(مطالعه ضروری)

ماده ۹۷ جدید : روش تعیین درآمد مشمول مالیات و فرایند رسیدگی در صورت عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی (*** حتما مطالعه شود)

ماده۱۰۳:تکلیف الصاق و ابطال تمبر وکلای دادگستری به میزان ۵% نسبت به مبلغ حق الوکاله

بند د ماده ۱۰۳: تکلیف پرداخت حق تمبر وکالتنامه در مورد سایرافرادی که برای دعاوی و اختلاف مالی وکالت قبول می کنند و جدول نحوه محاسبه حق تمبر وکالت نامه

ماده ۱۰۵: تعیین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ( شرکتها و موسسات)

تبصره ۷ ماده ۱۰۵ : تکلیف اعمال بخشودگی نرخ مالیات بر درآمد حداکثر تا ۵ واحدنسبت به مودیانی که نسبت به سال قبل درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها افزایش داشته باشد.

ماده ۱۰۶ : نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۷: نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی در ایران و یا از ایران

ماده ۱۰۹: نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتهای بیمه ایرانی

ماده ۱۱۰ : تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان دوره مالی

ماده ۱۱۶،۱۱۵،۱۱۴:تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحلهوتعیینتکلیف مالیاتی آنها پس از انحلال حداکثر تا ۶ ماه پس از ثبت صورتجلسه انحلال در اداره ثبت شرکتها

ماده ۱۳۱: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی و تکلیف اعمال بخشودگی نرخ مالیات بر درآمد حداکثر تا ۵ واحدنسبت به مودیانی که نسبت به سال قبل درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها افزایش داشته باشد.

ماده۱۳۲ : تکلیف اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی شرکتهای تولیدی و معدنی غیر دولتی دارای پروانه بهره برداری و درآمدهای خدماتی بیمارستانها ، هتل ها و مراکز گردشگری دارای پروانه و یا مجوز فعالیت به مدت ۵ سال و ۱۰سال بر اساس ضوابط بند د ماده ۱۳۲

ماده ۱۳۳،۱۳۴: اعمال نرخ صفر نسبت به۱۰۰% درآمد شرکتهای تعاونی کارگری ،کارمندی وکشاورزی وو معافیت دانشگاه ها ومدارس غیر دولتی ،آموزشگاه های فنی وحرفه ای و موسسات ورزشی و باشگاه ها

ماده ۱۳۹: اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد فعالیت های مراکز نگهداری معلولین و فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد

ماده ۱۴۱: اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدحاصل از صادرات محصولات و کالاو ۲۰% صادرات مواد خام

ماده ۱۴۲ : اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی

ماده ۱۴۳: بخشودگی بخشی از مالیات بردرآمدحاصل ازفروشکالاهاییکهدربورس کالا به فروش می رسند.و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.

تبصره ماده ۱۴۳ : تعیین نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه به میزان ۴% ارزش اسمی در شرکت های غیر بورسی

ماده ۱۴۳ مکرر: تعیین مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس به میزان نیم درصد (%۵.) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام

ماده ۱۴۵: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت

ماده ۱۴۶ مکرر: تعیین شرط برخورداری از مالیات بر نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی ،دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری در مورد فعالیت هایی که مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند.

ماده۱۴۷: تعیین هزینه های قابل قبول و موجه مالیاتی مشروط به اینکه متعارف، متکی به مدارک معتبر و مربوط به فعالیت موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد.

ماده ۱۴۸ : تعیین هزینه های موجه و حائز شرایط مالیاتی طبق ۲۸ بند و سه تبصره (حتما مطالعه شود)

ماده ۱۴۹: تعیین نحوه محاسبه هزینه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود طبق آیین نامه و ضوابط اجرایی مصوب

ماده ۱۵۵: تعیین سال مالیاتی منطبق بر سال شمسی و در مورد اشخاص حقوقی طبق اساسنامه

ماده ۱۵۶ و ۱۵۷: تعیین مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی ظرف مدت یکسال شمسی از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه و تعیین مرور زمان مالیاتی به مدت ۵ سال

ماده ۱۶۹: تکلیف صدور صورتحساب و استفاده از کد اقتصادی برای معاملات و ارایه صورت معاملات به سازمان امور مالیاتی کشور طبق آیین نامه اجرایی مصوب و تعیین جرایم مالیاتی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر

ماده ۱۶۹مکرر: تکلیف ارایه اطلاعات معاملات وسایراطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور توسط سازمانها و وزارتخانه ها ،شهرداری ها و بانکها و اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که در تشخیص درآمد مودیان موثر می باشد.

ماده ۱۸۱ : تکلیف ایجاد واحد بازرسی مالیاتی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و به منظورکنترل دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری با اعزام هیئت های بازرسی مالیاتی به اقامتگاه قانونی و محل نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بر حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی

ماده ۱۸۶ : تکلیف اخذ گواهی پرداخت مالیات قطعی شده به منظور صدور ،تجدیدویا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کار توسط مراجع صدور مجوز

ماده ۱۸۷ : تکلیف اخذ گواهی انجام معامله به منظور انجام تکالیف موضوع مواد ۵۳ و ۵۹ و ۷۷ و۹۵ق م م توسط دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال املاک

ماده ۱۸۹: تعیین جایزه خوش حسابی مالیاتی برای مودیانی که به مدت سه سال متوالی دفاتر و اسناد و مدارک آنها مورد قبول واقع شود به میزان ۵% مالیات پرداختی سه سال

ماده ۱۹۰: تعیین جریمه تاخیر در پرداخت مالیات متعلقه به میزان ۲.۵% ماهیانه وبخشودگی ۸۰%جرایم مالیاتی در صورت رعایت تکالیف قانونی در موعد مقرر و پرداخت اصل مالیات در موعد مقرر قانونی

ماده ۱۹۲: تعیین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه  توسط اشخاص حقوقی و مشمولان ماده ۹۵ در موعد مقرر قانونی و نسبت به مالیات متعلقه درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی به میزان ۳۰% مالیات متعلقه و غیر قابل بخشش.

ماده ۱۹۳: تعیین جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه عدم ارایه دفاتر قانونی به میزان ۲۰% مالیات متعلقه

ماده ۱۹۷: تعیین جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا به میزان ۲% کل حقوق و مزایا

ماده ۱۹۹: تعیین جریمه ۱۰% نسبت به مالیاتهای تکلیفی مکسوره پرداخت نشده و ۲.۵% ماهیانه جریمه دیرکرد پرداخت مالیات های تکلیفی مکسوره پرداخت نشده

ماده ۲۰۱: محرومیت از معافیت های قانونی در مورد اشخاصی که برخلاف حقیقت اقدام و استناد به تهیه اسناد و مدارک حساب می نمایند و یا به مدت سه سال از ارسال اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند.

ماده ۲۰۲ : تعیین مصداق جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور

ماده ۲۰۳ : تعیین نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان

ماده ۲۱۶ : تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از جمله مالیات

تبصره ماده ۲۲۶: تعیین مهلت اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی

ماده ۲۲۹ : تعیین مجوز مراجعه به مودی برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک حسابداری

ماده ۲۳۷ : تعیین تکلیف دسترسی مودی به گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات

ماده ۲۳۸: تعیین مهلت اعتراض و تقاضای تجدید رسیدگی به برگ تشخیص مالیات ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ

ماده ۲۳۹ : تعیین شرایط مختومه شدن پرونده مالیاتی و معترض شناخته شدن مودی در صورتی که برگ تشخیص برای رسیدگی مالیاتی به صورت غیر حضوری ( قانونی ) ابلاغ شده باشد.

ماده ۲۴۴: تعیین مرجعرسیدگیبهاختلافهایمالیاتی(هیئت های‎‎۳نفرهحلاختلافات مالیاتی)

ماده ۲۴۷ : تعیین مهلت ۲۰روزه اعتراض کتبی به رای هیئت بدوی و ارجاع فرایند رسیدگی به اعتراض به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

ماده ۲۵۱: تعیین مرجع شورایعالی مالیاتی بعنوان رسیدگی به شکایت مودیان یا اداره امور مالیاتی به رای صادره هیئت های اختلاف مالیاتی و درخواست نقض رای ویا تجدید رسیدگی به اعتراض حداکثر یکماه از تاریخ ابلاغ

ماده ۲۵۱ مکرر: تعیین مرجع رسیدگی به شکایت یا تقاضای تجدید رسیدگی نسبت به مالیاتهای قطعی شده و مالیاتهای غیر مستقیم ( هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی)

ماده ۲۵۲ تا ۲۵۹: تعیین تعداد اعضا و وظایف شورایعالی مالیاتی و نحوه رسیدگی به شکایت مودیان

ماده ۲۷۲: تعیین تکلیف حسابرسی صورتهای مالی اساسی توسط حسابداران رسمی برای گروه هایی از مودیان و ارایه به سازمان امور مالیاتی حداکثر سه ماه پس از پایان مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی و تعیین جریمه ۲۰% نسبت به مالیات متعلقه در صورت عدم رعایت مقررات این ماده

ماده ۲۷۴ : تعیین مصادیق جرایم مالیاتی و مجازات مرتکبین جرم های مالیاتی

ماده ۲۷۵: تعیین نوع مجازات اشخاص حقوفی مرتکب جرایم مالیاتی

ماده ۲۷۶: تعیین نوع مجازات اشخاصی که معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی دارند این اشخاص عبارتنداز: حسابداران ، حسابرسان ،موسسات حسابرسی ،ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات اعتباری

 

 

 

مواد منتخب و پرکاربرد قانون مالیات بر ارزش افزوده :

ماده ۱ : مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها، ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات کالاها

ماده ۳ : ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین

ماده ۴ : عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

ماده ۸ : تعیین مودیان مالیات بر ارزش افزوده که به عرضه کالاها و خدمات می پردازند.

ماده ۹ : مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده معاوضه کالا برای طرفین معاوضه

ماده ۱۰: تعیین دوره مالیات بر ارزش افزوده به ۴ دوره سه ماهه فصلی در طول یکسال شمسی

ماده ۱۱ : تعیین زمان تعلق مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها ، ارایه خدمات و واردات و صادرات

ماده ۱۲: تعیین کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۳: تعیین معافیت صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور

ماده ۱۴: تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۵ : تعیین ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا و خدمات از خارج از کشور

ماده ۱۶ : تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۷ : تعیین اعتبار مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی طبق صورتحساب های صادره قابل کسر از مالیات های دریافتی وقابل استرداد بر حسب مورد می باشد.)

تبصره ۵ ماده ۱۷: پذیرش مالیات برارزش افزوده های پرداختی بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در صورتیکه قابل کسر از مالیات های دریافتی و یا قابل استرداد نمی باشد.

ماده ۱۸ : تعیین تکلیف ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارایه اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی

ماده ۱۹: تعیین تکلیف صدور صورتحساب هنگام عرضه کالاها و ارایه خدمات به خریداران و درج مالیات بر ارزش افزوده و وصول آن

ماده ۲۰: تعیین تکلیف اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط مودیان از طرف دیگر معامله

ماده ۲۱: تعیین تکلیف تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ظرف مهلت ۱۵ روز پس از پایان فصل توسط مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۲۲: تعیین جرایم مودیان در صورت تخلف وعدم رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده طی ۶ بند

ماده ۲۳ : تعیین جریمه تاخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۲% ماهیانه نسبت به مالیات پرداخت نشده

ماده ۲۶:  تعیین تکلیف ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک به ماموران رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۲۹ : تعیین مهلت اعتراض به مدت ۲۰روز پس از ابلاغ برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳۳: تعیین اختیارات جهت بخشودگی جرایم مالیاتی و فرایند رسیدگی به اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳۴ : تعیین تکلیف نگهداری دفاتر ،اسناد و مدارک حسابداری به مدت ۱۰ سال و ارایه به ماموران مالیاتی در صورت مراجعه

ماده ۳۸ : تعیین نرخ عوارض بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران

ماده ۴۱ : تعیین ۴درصد حقوق گمرکی نسبت به ارزش گمرکی کالای وارداتی

ماده ۴۲: تعیین نرخ مالیات نقل و انتقال خودرو به میزان ۱% قیمت فروش کارخانه و در مورد خودروهای وارداتی ۱% (ارزش گمرکی بعلاوه حقوق گمرکی )

ماده ۴۳ : تعیین نرخ مالیات و عوارض خدمات خاص

ماده ۴۵ : تعیین نرخ عوارض خروج از کشور

ماده ۴۷ : تعیین تکلیف اخذ ۵% ارزش بلیط مسافرت های برون شهری بعنوان عوارض هنگام صدور بلیط و واریز به حساب شهرداری های محل فروش بلیط

 برای دریافت مشاوره مالی و خدمات حسابداری ، می‌توانید با مشاوران مالی و مالیاتی آفاق  و ارقام ارتباط برقرار کنید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش